Súčasnosť

Obec Potvorice leží v nadmorskej výške 177 m n. m. , v severnej časti Dolnovážskej nivy, ktorá je súčasťou Podunajskej pahorkatiny. Geologické podložie tvoria štrky a piesky.  Katastrálne územie pretína stredný tok Váhu so súbežným Biskupickým kanálom, pričom zastavané územie obce sa rozkladá na ľavom brehu rieky. Katastrálne územie obce v minulosti pokrývali lužné lesy s početnými mŕtvymi ramenami a jazerami. V súčasnosti sa pozostatky lužného lesa s vŕbami a topoľmi zachovali iba v blízkosti Váhu. Na neogénnom podloží sa vplyvom Váhu vytvorila pôda fluvizem, v minulosti sezónne zaplavovaná, v súčasnosti je premenená na úrodnú pôdu - kultizem. Pôda v obci je hlinito-piesčitá a stredne kamenistá. Podľa Končekovho členenia klimatických oblastí patria Potvorice do teplej oblasti. Priemerná januárová teplota vzduchu -2 oC, priemerná júlová teplota vzduchu 18 – 19 oC, priemerná ročná teplota vzduchu 9 oC. Priemerné januárové úhrny zrážok sú nižšie ako 40 mm, priemerné júlové úhrny zrážok sa pohybujú v rozmedzí 60 - 80 mm a priemerné ročné úhrny zrážok dosahujú hodnoty 600 - 700 mm. Vyskytuje sa tu živočíšne spoločenstvo polí a lúk (bažant poľovný, zajac poľný, prepelica poľná, jarabica poľná a iné), živočíšne spoločenstvo ľudských sídlisk (vrabec domový, lastovička obyčajná, jež obyčajný, jašterica zelená a iné). V húštinách lužného lesa popri Váhu žije diviak lesný, srna lesná a iné.
Katastrálne územie obce, obdĺžnikového tvaru, sa rozkladá na ploche 405 ha a susedí so štyrmi obcami – na severe Považany, na juhu Brunovce, na západe Čachtice, na východe Hrádok. K 31.12.2009 v Potvoriciach žilo 607 obyvateľov. Hustota zaľudnenia obce bola 150 obyvateľov na km2. Obec je súčasťou okresu Nové Mesto nad Váhom a administratívne patrí do Trenčianskeho samosprávneho kraja. Obcou prechádza cesta 1. triedy č. 61, ktorá je zároveň cestou európskeho významu s označením E75. Územie obce pretína železničná trať už od roku 1876, najbližšia zastávka osobnej dopravy je v obci Brunovce, vzdialená 1 km. Zástavba v obci sa tiahne popri ceste E75 a kolmo na ňu smerom na východ k Váhu, teda tvar ako nepresné písmeno T.
V obci sa nachádza futbalové ihriskom, knižnica, klub dôchodcov, materská škôlka, miestne kultúrne stredisko, pošta. Celá obec je splynofikovaná, vybudovaný je verejný vodovod, káblová televízia. V obci funguje TJ Potvorice. Pôsobí tu firma Fimabo s.r.o. – výroba gastronábytku a drevovýroba, F&P s.r.o.– výroba a predaj káblových zväzkov a komponentov pre automobilový priemysel, Freudenberg s.r.o. – filtračné technológie, firma Pastorek -výrobky so sklolaminátu,    BIO TRADE & TRANS,s.r.o.- peletovanie slamy a jej spalovanie.
V obci sa zachovala jediná kultúrna pamiatka z 2. pol 18. stor. – zvonica. Postavená je v barokovo – klasicistickom slohu, vežového typu, zastrešená stanovou strieškou. Nárožnými lizérami členené fasády s polkruhovo zakončenými zvukovými oknami, na jednej strane pod oknom výklenok so sochou Panny Márie z konca 19. stor.
Obec je filiálkou farnosti Považany. V strede obci stojí rímskokatolícky kostol Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, ktorý bol po päťročnej stavebnej činnosti 1. júna 2002 vysvätený.Architektúru  kostola  doplňa orginálne riešenie výzdoby interiéru zvláštnou drotárskou technikou.Pozostáva zo zhotovenia centrálneho lustra a plastík Nepoškvrneného srdca Panny Márie,Božského srdca Ježišovho,  reliéfu Bohostánku, obetného stola,mariánskeho erbu, piety,paškálu,Božíeho hrobu ako aj Bohostánku pri Božom hrobe a jasličiek. V októbri 2009 pribudla do areálu kostola Lurdská jaskynka a v októbri 2010 kríž na pamiatku rodáka pátra Štefana Halienku SJ.
V blízkosti obce sa nachádzajú viaceré zaujímavosti cestovného ruchu ako hrad Beckov, zrúcanina Čachtického hradu, zrúcanina hradu Tematín, Park miniatúr v Podolí, lyžiarske stredisko Bezovec a Ski centrum Kálnica. Pre turistov je možnosť zájsť do lesných porastov Považského Inovca na východe a CHKO Malé Karpaty na západe. Svetoznáme kúpele Piešťany sú vzdialené iba 10 km južne.